Make your own free website on Tripod.com

دروس مرتبط

 

  صفحه اصلی > مفاهیم کلی شی گرایی

   

 ارث‌بري كلاس‌ها

 چند ريختي (Polymorphism)

> واسطها (Interfaces)

          مقدماتی

          پیشرفته

 انديكسرها در #C

 
 

  ارث‌بري كلاس‌ها

     اهداف درس: پياده‌سازي كلاسهاي پايه (Base Class)- پياده‌سازي كلاسهاي مشتق شده (Derived Class)- مقدار دهي كلاس پايه از طريق كلاس مشتق شده -  فراخواني اعضاي كلاس پايه - پنهان‌سازي اعضاي كلاس پايه

 

  چند ريختي (Polymorphism)

    اهداف درس: چند ريختي چيست؟ - پياده‌سازي متد مجازي -  Override كردن متد مجازي - استفاده از چند ريختي در برنامه‌ها

 

> واسطها (Interfaces)  

  مقدماتی

   اهداف درس: آشنايي با مفهوم كلي واسطها - تعريف يك واسط - استفاده از يك interface -  پياده‌سازي ارث‌بری در interface ها -

 

  پیشرفته

اهداف درس: نكات مهم و پيشرفته -  مثالي كاربردي از واسطها

 

  انديكسرها در #C                

   اهداف درس: پياده‌سازي انديكسر - سرريزي انديكسره (Overload) - درك چگونگي پياده‌سازي انديكسرهاي چند پارامتري - خلاصه  - نكات مهم و مطالب كمكي در زمينه اند

ابتدای صفحهF  

  صفحه اصلی
    C# آموزش
    مفاهیم شی گرایی
    برنامه های نمونه
    کار با محیط
    معرفی کتاب
    نقشه سایت
    درباره ما
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
                               

[صفحه اصلی] [آموزش #C] [مفاهیم شی گرایی] [برنامه های نمونه] [کار با محیط] [معرفی کتاب] [نقشه سایت] [درباره ما]