Make your own free website on Tripod.com

دروس مرتبط

 

  صفحه اصلی > آموزش #C

   

> معرفی #C

     آغاز کار با #C

     متغیرها،عبارات وعملگرها

     دستورهای کنترلی شرطی

     دستورهای کنترلی حلقه ای

 

> قالب برنامه ها

     کلاسها در #C

     آشنایی با NameSpace

     چگونگی نوشتن متد

     ساختارها (Structure)

 

> کار با کامپوننت ها

     ویژگی ها (Properties

     صفات (Attribute)( اول)

     صفات (Attribute)( دوم)

     رخدادها و Delegate

     ( اول)

    رخدادها و Delegate

    ( دوم)

    رخدادها و Delegate

    ( سوم)

    کنترل خطاها

 

 
 

 

> معرفی #C

    آغاز کار با #C : اهداف درس : فهم ساختار پايه‌اي يك برنامه #C - آشنايي با Namespace - آشنايي با كلاس (Class) - آشنايي با عملكرد متد ()Main - آشنايي با ورودي/خروجي يا I/O
 

    متغیرها،عبارات و عملگرها:  اهداف درس : آشنايي با متغيرها  - فراگيري انواع (Types) ابتدايي در #C - فراگيري و درك عبارات (Expressions) در #C فراگيري نوع رشته‌اي(String) در زبان #C - فراگيري چگونگي استفاده از آرايه‌ها (Arrays) در زبان #C
   

    دستورهای کنترلی شرطی: اهداف درس : يادگيري دستور if - يادگيري دستور switch  - نحوه بكارگيري دستور break در دستورswitch - درك صحيح از نحوه بكارگيري دستور goto
 

    دستورهای کنترلی حلقه ای: هدف اين درس فهم و درك موارد زير می باشد :  حلقه while - حلقه do-while  - حلقه for - حلقه foreach -  دستورالعمل break -  نحوه بكارگيري دستورالعمل continue
 

> قالب برنامه ها

    کلاسها در #C: اهداف درس : پياده‌سازي سازنده‌ها (Constructors) - درك تفاوت بين اعضاي نمونه  و استاتيكآشنايي با تخريب كننده‌ها (Destructors) -  آشنايي با اعضاي كلاسها
 

    آشنایی با NameSpace: اهداف درس : آشنايي با Namespace در زبان #C - چگونگي استفاده از هدايتگر using  - چگونگي استفاده از هدايتگر alias -  اعضاي يك Namespace
 

    چگونگی نوشتن متد: اهداف درس: درك ساختار متد - درك تفاوت بين متدهاي استاتيك و نمونه - ايجاد نمونه جديد از اشياء- نحوه فراخواني متدها -  درك چهار گونه متفاوت پارامترها -  نحوه استفاده از مرجع this

 

    ساختارها (Structure): اهداف درس: آشنایی با مفهوم ساختار(Structure) - پياده‌سازي ساختارها(Struct) - استفاده از ساختارها(Struct) - نكات مهم و مطالب كمكي دربارة struct ها
 

> کار با کامپوننت ها

    ویژگی ها (Properties): اهداف درس: موارد استفاده از Property ها - پياده‌سازي Property -  ايجاد Property -  فقط خواندني (Read-Only) - ايجاد Property فقط نوشتني (Write-Only)

   

    صفات (Attribute)(قسمت اول): اهداف درس: دلایل کاربرد صفتها -  استفاده از صفتهای تک پارامتری و چند پارامتر - انواع پارامترهاي صفت - آشنایی با Target های صفتها
 

    صفات (Attribute)(قسمت دوم): اهداف درس:  توليد صفتهای شخصی - تعريف و يا کنترل موارد استفاده از يک صفت - استفاده از پارامترهای Positional و Named در صفتهای شخصی -  انواع (type) - معتبر برای پارامترهای صفت - استفاده از صفتها در زمان اجرا
 

    رخدادها و Delegate(قسمت اول): اهداف درس: مقدمه - delegate چيست؟ - اعلان و پياده‌سازي delegate - درك سودمندي delegate ها

   

    رخدادها و Delegate (قسمت دوم): اهداف : حل مسئله بدون استفاده از delegate - حل مسئله با استفاده ازdelegate اعلان delegate ها (بخش پيشرفته) - فراخواني delegate ها (بخش پيشرفته) - ايجاد نمونه‌هاي جديد از يك delegate (بخش پيشرفته)

   

    رخدادها و Delegate (قسمت سوم): اهداف درس : درك اينكه يك رخداد (event) چيست؟ - اعلان رخدادها - نكات و توضيحات پيشرفته - ثبت شدن در يك رخداد - لغو عضويت در يك رخداد - فراخواني رخدادها - مثالي پيشرفته از استفاده رخدادها در فرمهاي ويندوز -  نكات كليدي درباره رخدادها و delegate ها
 

    کنترل خطاها: اهداف درس: درک و فهم صحيح يک استثناء (Exception)- پياده‌سازي يک روتين براي برخورد- استثناها بوسيله بلوک try/catch - آزادسازي منابع تخصيص داده شده به يک برنامه در يک بلوک finally

ابتدای صفحهF  

  صفحه اصلی
    C# آموزش
    مفاهیم شی گرایی
    برنامه های نمونه
    کار با محیط
    معرفی کتاب
    نقشه سایت
    درباره ما
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                               

[صفحه اصلی] [آموزش #C] [مفاهیم شی گرایی] [برنامه های نمونه] [کار با محیط] [معرفی کتاب] [نقشه سایت] [درباره ما]